جمعه ٢٣ آذر ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > طرح های تحقیقاتی 
 
 
طرح های تحقیقاتی
ردیف عنوان مجری

سال

1

بررسی اثربالینی مت فورمین در بروز اسیدوز لاکتیک بدنبال آنژیو گرافی عروق کرونر در بیماران دیابتی با عملکرد نرمال کلیه در بیمارستان شهیدمدرس از سال 1391تا1392

 دکتر محمد حسن نمازی- دکتر فاطمه سادات عابدی

پایان یافته سال 1392-1391

2

بررسیMASE  داخل بیمارستانی و عوامل همراه آن(با تاکید بر سطح سرمی ترپونین پایه) در مبتلایان به انفارکتوس قلبی مراجعه کننده به بیمارستان شهید مدرس تهران

دکتر مرتضی صافی- دکتر عباسعلی قضاوی

پایان یافته سال 1392-1391

3

بررسی عوامل خطر بیماریاترواسکلروتیک قلبی در  افرادکمتر از 50 سال مبتلابه   CADمراجعه کننده به بخش آنژیوگرافی بیمارستان مدرس ازدی90 الی دی91

دکتر مرتضی  صافی-دکتر سیده زهرا ابطحیان

پایان یافته سال 1392-1391

4 تعیین ریسک در بیماران  NSTEMI

دکتر حسین وکیلی- دکتر طوبی اکبری

پایان یافته سال 1392-1391

5

بررسی همبستگی سطح خونیd-dimerبا شدت درگیری عروق کرونر در بیمارانNSTEMI/UAکه تحت آنژیوگرافی کرونر قرار می گیرند

دکر حبیب اله سعادت- دکتر مهدی بهلولی

پایان یافته سال 1392-1391

6

بررسی همبستگی بین سطح سرمیPro-BNPN-TERMINAL با شدت یافته‌های آنژیو گرافیک در بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد مراجعه‌کننده به بیمارستان شهید مدرس

دکتر محمد حسن نمازی- دکتر مهسا چرخکار

پایان یافته سال 1392-1391

7

بررسی فراوانیST-Segment Resolutionپس از انجامPPCI  در بیماران مبتلا بهSTEMI  مراجعه کننده به بیمارستان شهید مدرس در سال1391

دکتر عبدالحمید باقری- دکتر ایمان حیدری پور

پایان یافته سال 1392-1391

8

ارزیابی اثرOPCABGبر روی عملکرد بطن راست با استفاده از 2D Strain , Strain rate

دکتر محمد خانی- دکتر مهسا حسین تاش

پایان یافته سال 1392-1391

9

بررسی پیش اگهی بیماران مبتلا به آنفارکتوس حاد  میوکاردبا صعودقطعهSTکه تحتPRIMARY ANGIOPLASTY قرارگرفته اندوعوامل همراه آن (باتاکیدبرTIMI FRAME COUNT)در بیمارستان شهیدمدرس از سال 1388تا 1390

دکتر حسین وکیلی- دکتر پریسا رضاپور

پایان یافته سال 1392-1391

10

بررسی وضعیت آموزش حفاظت از اشعه وعوامل همراه  آن در دستیاران تخصصی وفوق تخصصی قلب و رادیولوژی دانشگاههای علوم پزشکی ایران

دکتر حبیب اله سعادت- دکتر حسین اعراب شیبانی

پایان یافته سال 1392-1391

11

بررسی ارتباط بین سطح اکسی استرول پلاسما واترواسکلروزیس و وابستگی با شدت تنگی عروق کرونروبررسی اثرداروهای آنتی هیپرلیپیدمیک بر روی کاهش سطح اکسی استرول پلاسما دربیماران با تنگی عروق کرونر

دکتر محمد اسدپور پیرانفر- دکتر فاطمه زواره ای

پایان یافته سال 1392-1391

12

دوز اشعه به کار برده شده در بیماران تحت انجام آنژیوگرافی عروق کرونر در بخش کت لب بیمارستان مدرس

دکتر حبیب اله سعادت- دکتر نعمت اله پور ابراهیم

پایان یافته سال 1392-1391

13

بررسی تاثیر دیابت برheart rate recovery  در افرادمبتلابه بیماری شرایین کرونری قلب مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم در سال 1392 – 1391

دکتر رکسانا صادقی  -   دکتر لیلا نجم افشار

پایان یافته سال 1393-1392
14

مقایسه تاثیر دو روش آموزش( فردی و گروهی) بر آگاهی و نحوه گرفتن نبض رادیال در بیماران قلبی عروقی بستری در بیمارستان مدرس  در سال 1391

دکتر حبیب اله سعادت -  دکتر مریم جنتی پور پایان یافته سال 1393-1392
15 بررسی اثرات کوتاه مدت ال – سیترولین روی عملکرد اندوتلیال عروق در افراد میتلا به بیماری های ایسکمیک قلبی

دکتر مرتضی صافی  -  دکتر سعید ناطقی

پایان یافته سال 1393-1392
16

بررسی پیا مد شش ماهه بیماران مبتلا بهNSTEMI

دکتر حسین وکیلی، دکتر رکسانا صادقی، دکتر ندا طوفاني نژاد

پایان یافته سال 1393-1392
17

بررسی همخوانی نتایج اسکن پرفیوژن قلب به روشSPECT و یافته هایFractional Flow Reserve  درتشخیص ایسکمی با اهمیت

دکتر مرتضی صافی -   دکتر محمد رضا کریم لو

پایان یافته سال 1393-1392
18

بررسی پیامدکوتاه مدتRESCUE PCI در مبتلایان بهSTEMI

دکتر حسین وکیلی ،  دکتر رکساناصادقی،  دکتر سلماز برجیان

پایان یافته سال 1393-1392
19

بررسی نقطه برش وکارایی سیستاتینc در تشخیص بیماریهای عروق کرونر در بیماران بستری جهت آنژیوگرافی الکتیو عروق کرونر در بیمارستان مدرس در سال 92

دکتر حسین وکیلی -  دکتر عبدالله محمدیان

پایان یافته سال 1393-1392
20

بررسی رابطه تاريخچه بيماریهای آترواسکلروتيک در فاميل درجه   دوم با بيماريهای ايسکميک قلبی

 دکتر سعيد عليپور پارسا-  دکتر فرزام صائمی فرد

پایان یافته سال 1393-1392
21

بررسی  تاثیر"  Cardiac Resynchronization Therapy"  بر  روی عملکرد  بطن راست  در بیماران مبتلا  به  نارسایی  قلبی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماریهای قلب و عروق. بیمارستان شهید مدرس  1390-91-92

دکتر فریبا بیات- دکتر لیلا فتحی پایان یافته سال 1393-1392
22 بررسی اپیدمیولوژی مرگ ناگهانی قلبی در شهر تهران(1387-1391) دکتر بهزاد حاجی مرادی، دکتر عبدالحمید باقری،   دکترشهروز کاظمی پایان یافته سال 1393-1392
23 بررسی رابطه زمان ترخیص باعوارض انژیوگرافی دربیماران بستری دربیمارستان مدرس طی سالهای 92-91 دکترمحمدحسن نمازی -  دکترمهدی احمدپور پایان یافته سال 1393-1392
24

بررسی تاثیر اتورواستاتین برHB A1C در بیماران غیر دیابتی

دکثر رکسانا صادقی -   دکتر فرناز غفار پور پایان یافته سال 1393-1392
25

تعيين همبستگي و  توانايي سطح حاصل از بسته شدن ناقص دریچه آئورت دراكوكارديوگرافي ترانس ازوفاژيال در مقايسه با ساير  انديكس‌هاي تعيين شدتAI مرسوم در تشخيص شدت نارسايي دريچه آئورت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید مدرس تهران در سال  1392

دکتر فریبا بیات-  دکترعرفان نقشبندی

پایان یافته سال 1393-1392
26

بررسی اثرPCI بر عملکرد دهلیز چپ با روشissue doppler(strain, and strain rate

 

دکتر فریبا بیات- دکتر مهدی نظم ده

پایان یافته سال 1393-1392
27

بررسی پیامد اقتصادی استفاده از شاخصfractional flow reserve (FFR) در بیماران با ضایعات متوسط در سه رگ اصلی کرونر

دکتر مرتضی صافی  -   دکتر محمد علی محرابی

پایان یافته سال 1393-1392
28

بررسی وقوع آسینکرونی بطن چپ توسط اکوکاردیوگرافی داپلر بافتی در بیماران دیابتی (نوع 2) بدون شواهد بیماری قلبی

دکتر فریبا بیات - دکتر تکتم علیرضایی

پایان یافته سال 1394-1393
29

بررسی همبستگی طول ضایعه کرونری با میزانfractional flow reserve در تنگی¬های متوسط کرونری

دکتر مرتضی صافی - دکتر مهدی بهشتیان

پایان یافته سال 1394-1393
30

بررسی تاثیر دارویstimol براندکس مچی بازویی در بیماران مبتلابه بیماری عروق کرونرقلب

دکتر سعید علیپورپارسا - دکتر فرشید حیدپورکیایی

پایان یافته سال 1394-1393
31

تعیین فراوانی فوت و عوامل همراه آن  در بیماران کاردیوژنیک شوک در مراجعین با کاردیوژنیک شوک بیمارستان مدرس از شهریور 1392لغایت خرداد1393

دکتر رکسانا صادقی - دکتر فیروزه رفاه

پایان یافته سال 1394-1393
32

همبستگی بین سطحBNP و تغییر عملکرد قلبی بر اساس یافته های اکوکاردیوگرافی بعد از کامیشروتومی میترال

دکتر مرتضی صافی - دکتر زهرا احمدی

پایان یافته سال 1394-1393
33

صحت تشخیص اولیه بالینیUnstable anginaبر اساس بررسی های تهاجمی و غیرتهاجمی

 

دکتر محمدحسن نمازی - دکتر فاطمه امیدی

پایان یافته سال 1394-1393
34

بررسی همبستگی بین وTIMI FRAME COUNT   TIMI FLOW GRADE کرونر درگیر بادر بیمارانSYMPTOM ONSET TO  BALLOON Acute STEMI که  در سال 94-1393تحت پرایمریPCI قرار گرفته اند

 

دکتر حبیب لله سعادت - دکتر لیلا انوری

پایان یافته سال 1394-1393
35

بررسی سطح سرمی ویتامینD و عوامل همراه آن (با تکیه بر لیپید های سرم) در بیماران مراجعه کننده به مرکز پزشکی شهید مدرس

دکتر رکسانا صادقی - دکتر محمدرضا عیدی

پایان یافته سال 1394-1393
36

بررسی تواناییspeckleاکوکاردیوگرافی دو بعدی در مقایسه با آنژیوگرافی کرونری در تشخیص تنگی واضح عروق کرونر

دکتر سعید علیپور پارسا - دکتر عیسی خواهشی بناب

پایان یافته سال 1394-1393
37

بررسیMACE و عوامل همراه آن با تکیه بر مصرف سیگار در بیماران  STEMI تحت   primary PCI بیمارستان شهید مدرس در سالهای 1388-1392

 

دکتر حسین وکیلی - دکتر هانیه صفری

پایان یافته سال 1394-1393
38

بررسی رابطه هیپراوریسمی با نفروپاتی ناشی از کنتراست در بیماران تحت آنژیویلاستی قرار گرفته در بیمارستان مدرس 1392 تا 1393

دکتر حسین وکیلی - دکتر سارا چقازردی

پایان یافته سال 1394-1393
39 بررسی حساسیت و ارزش اخبری مثبت اسکن هسته ای قلب در مقایسه با آنژیوگرافی در تشخیص بیماریهای عروف کرونر در مرکز پزشکی هسته ای بیمارستان مدرس دکتر محمدحسن نمازی- دکتر امید آمالی

پایان یافته سال

1393-1394

40

بررسی سطح پلاسمایی پنتراکس -3و عوامل همراه آن در بیماران Primary PTCAدر بیمارستان شهید مدرس در سال 1393

دکتر سعید علیپورپارسا-دکتر مهدی معماریان

پایان یافته سال

1393-1394

41

بررسی شیوع اختلال مصرف مواد در بیماران کاندید آنژیوگرافی مراجعه کننده به بیمارستان مدرس در سال 94-93

دکتر حبیب اله سعادت-دکتر سیدعلیرضا حسینی

پایان یافته سال

1393-1394

42

بررسی رابطه پهنای QRSو فاصله از موج Pبرروی ونتریکولوفازیک سینوسی آریتمی در بیماران با پیس میکر مراجعه کننده به درمانگاه آریتمی بیمارستان مدرس در سال 94-93

دکتر محمدعلی اکبرزاده-دکتر سوده بیات

پایان یافته سال

1393-1394

43

بررسی رابطه بین نسبت پلاکت به لنفرسیتی و TIMI Frome countدر بیماران با انفارکتوس میوکارد حاد که تحت آنژیوپلاستی اورژانس قرار می گیرند

دکتر حسین وکیلی-دکترمهین شیرازی

پایان یافته سال

1393-1394

44

تعیین پدیکترهای موثر بر EFبیماران Primary PTCAدر بیمارستان شهید مدرس

دکتر مریم طاهرخانی-دکترابوالفضل زیدآبادی

پایان یافته سال

1393-1394

45 مقایسه اثر آسپرین و پلاویکس در پیشگیری ترمبوز وریدی اندام فوقانی به دنبال تعبیه پیس میکر و ICDدر مراجعه کنندگان به بیمارستان قلب مدرس در سال 94-93  دکتر مرتضی صافی-دکتر آزاده اذین فر

پایان یافته سال

1393-1394

46

بررسی اثر Imaging PCIدر مقایسه با ارزش استاندارد عملکرد RV

دکتر فریبا بیات-دکتر مریم نوراله زاده

پایان یافته سال

1393-1394

47 بررسی اثر داروی Herceptinبر عملکرد بطن چپ توسط Lv EF  و strain & strain Rate Imagingدر بیماران کانسر برست دکتر فریبا بیات-دکتر هدیه محقق

پایان یافته سال

1393-1394

48 تاثیر تمرینات بازتوانی بر وضعیت آنتی اکسیدانتی بیماران انفارکتوس قلبی دکتر سعید علیپور پارسا-دکتر بهزاد ساکی

پایان یافته سال

1393-1394

49

بررسی همبستگی QT INTERVALبا QRS DURATIONحین RV PACINGدر ELECTRO PHYSIOLOGY STUDY

دکتر محمد علی اکبرزاده ، دکتر علیمرادزاده

پایان یافته

1394-1395

50

تعیین شیوع آنوریسم آئورت شکمی در مردان بالای 50 سال مراجعه کننده به بیمارستان مدرس تهران (در سال 1394)

دکتر حبیب اله سعادت، دکتر میرزا محمدی

پایان یافته 1395-1394

51 بررسی تطابق اندیکاسیون های درمان با آنتی کواگولان بر حسب تصمیم پزشک با درمان بر اساس نمرات HAS-BLEDو  CHA2DS2-VASCدر بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی

دکتر سعید علیپور پارسا، دکتر مرضیه بلاغی

پایان یافته 1395-1394

52

همبستگی ضخامت بافت چربی اپی کارد اندازه گیری شده به روش اکوکاردیوگرافی با شدت تنگی عروق کرونر

دکتر فریبا بیات، دکتر بهرام نژاد

پایان یافته 1395-1394

53

بررسی پایبندی به داروهای ضد پلاکت در بیماران آنژیوپلاستی شده در بیمارستان مدرس در سال های 1394 و 1395

 

دکتر حبیب اله سعادت، دکتر دوستی

پایان یافته 1395-1394

54

بررسی شیوع تنگی شریان کاروتید در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر مراجعه کننده به بیمارستان شهید مدرس در سال 1394

 

دکترمحمدحسن نمازی، دکتر شاهزمانیان

پایان یافته 1395-1394

55

بررسی رابطه ی کمبود ویتامین Dبا سیبریلاسیون دهلیزی در مراجعین به بیمارستان شهید مدرس در سال 1395

 

دکتر مریم طاهرخانی ، دکتر نیک خوی

پایان یافته 1395-1394

56

فراوانی PWAVE INDEXغیر طبیعی در بیماران مبتلا به سارکوئیدوز مراجعه کننده به بیمارستان شهید مدرس در سال 1395

 

 

دکتر مرتضی صافی، دکتر صفری راد

پایان یافته 1395-1394

57 بررسی آناتومی سینوسی کرونری در آنژیوگرام بیماران کاندیدای تعبیه دستگاه درمان همگام سازی قلبی (CRTD) مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصی شهید مدرس تهران در سالهای 94 الی 96 دکتر مرتضی صافی و دکتر علیرضا بخشی در حال اجرا: 1396-1395
58

مقایسه اثر آدنوزین داخل کرونری 120و 100 میکروگرم بر noreflow phenomenonو  ST resolutionدر بیماران مبتلا به STEMIتحت درمان با Primary PCI

 

دکتر محمد حسن نمازی و دکتر فاتحی

پایان یافته

1396-1395

59

 بررسی پیش آگهی مبتلایان به نارسایی کلیه و عوامل همراه آن که با انفارکتوس حاد میوکارد بین سالهای 94-84 در بیمارستان شهید مدرس تحت PPCIقرار گرفته اند

 

 دکتر رکسانا صادقی و  دکتر علیرضا کاوه در حال اجرا: 1396-1395
60

بررسی همبستگی سطح سرمی آلدسترون با شدت PHTNدر مبتلایان به COPD

 

 دکتر مریم طاهرخانی و دکتر فاضل مهدوی در حال اجرا: 1396-1395
61

بررسی فراوانی استفاده از تکنیک بستن گوشک دهلیز چپدر مبتلایان به فیبریلاسیون دهلیزی غیر دریچه ای مراجعه کننده به بیمارستان مدرس در سالهای 1396-1395

 

 

 دکتر محمد حسن نمازی و دکتر الهام برخورداری در حال اجرا: 1396-1395
62

بررسی رابطه Sphericity Indexبا بروزICD Shockدر افراد مبتلا به نارسایی قلبی دارای ICD “

 

دکتر محمد علی اکبرزاده و  دکتر شیده انوری در حال اجرا: 1396-1395
63

بررسی فراوانی کبد چرب و عوامل همراه در بیماران غیر الکلی و غیر دیابتی که با تشخیص CADتحت آنژیوگرافی در بیمارستان شهید مدرس تهران و بیمارستان اهواز در سال 1395 قرار گرفته است

 

دکتر سعید علیپور پارسا و دکتر محمد مهجوریان در حال اجرا: 1396-1395
64

بررسی فراوانی انسداد شریان رادیال با استفاده از Barbeave testو عوامل همراه آن متعاقب آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی در بیمارسان شهید مدرس دیماه 94 تا خرداد ماه 96

 

 دکتر مرتضی صافی و دکتر شاداب جعفرزاده در حال اجرا: 1396-1395
65

بررسی فراوانی درگیری ساب کلینیکال قلبی و عوامل همراه آن بوسیله 2D speakle rrackagدر مبتلایان به سارکوییداوز دارای عملکرد و سیستولیک طبیعی در بیمارستان شهید مدرس از سال 1394 تا 1396

 

دکتر فریبا بیات و آسیه فهیمی در حال اجرا: 1396-1395
66

بررسی حضور مهارت درد قفسه سینه و عوامل همراه آن در بیماران acute STEMIتحت PPCIاز سال 1394 الی 1396

 

دکتر حبیب اله سعادت و دکتر آزاده صدرزاده در حال اجرا: 1396-1395
67

بررسی سطح HBA1Cو نسبت ALBبه crاداراری و عوامل همراه آن در مبتلایان به ACSبیمارستان شهید مدرس تهران در سال 96-94

 

دکتر حسین وکیلی و دکتر طحان در حال اجرا: 1396-1395
68 بررسی حساسیت و اختصاصیت پالس اکسیمتری در مقایسه با ABI در  تشخیص  PAD در بیماران دیابتی دکتر حسین وکیلی و دکتر مهرنوش اسماعیلی

در حال اجرا

1395-1396

69 بررسی اثر پیوند کلیه بر عملکرد بطن راست در بیماران به روش اکوکاردیوگرافی اسپیکل (speckle traking echocardiography,STE) دکتر محمد خانی و دکتر عبدالحمید باقری

در حال اجرا

1395-1396

70 بررسی توانایی contrast fractional flow reserveدر مقایسه با adenosine fractional flow reserveدر تشخیص اهمیت تنگی عروق کرونر در بیماران مبتلا به بیماری ایسکمی عروق کرونر 

 

دکتر سعیدعلیپور پارسا و دکتر فرهاد شایگان  

 

در حال اجرا

1396-1397

71 بررسی اثر  primary PCI  بر شاخص های Strainمیوکارد در مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد. بیمارستان شهید مدرس، 1396 دکتر اسلامی و بهاره اسدزاده

در حال اجرا

1396-1397

72 بررسی شاخص خطر ده سالۀ بیماری قلبی-عروقی در افراد فاقد بیماری قلبی-عروقی، مراجعه کننده به بیمارستان مدرس در سال 1396   " دکتر مریم طاهرخانی و دکتر محمد قاسمی

در حال اجرا

1396-1397

73 پیشنهادیه طرح تحقیقاتی" بررسی تاثیر آنژوپلاستی عروق کروناری(PCI) بر شاخص حجم دهلیز چپ(LAV) و عملکرد دیاستولی در اکوکاردیوگرافی بیماران فاقد سابقۀ فشار خون بالا" دکتر عبدالحمید باقری و دکتر سمانه تونی

در حال اجرا

1396-1397

74 پیشنهادیه طرح تحقیقاتی" بررسی پیش گویی کننده هایant tachycardia pacing موفقیت آمیز در بیماران دارایICD در سال 1396" دکتر محمد علی اکبرزاده و  دکتر شیوا طبقی

در حال اجرا

1396-1397

75

بررسی همبستگی اندکس های پلاکتی با TIMI FRAME COUNT در بیماران بستری شده با STEMI در بیمارستان مدرس از تاریخ اسفند 1395 تا اسفند 1397

دکتر عیسی خواهشی و دکتر ایوب صالحی

در حال اجرا

1396-1397

76 بررسی توانایی الکتروکاردیوگرافی در مقایسه با اکوکاردیوگرافی در تشخیص بزرگی بطن راست دکتر مرتضی صافی و دکتر افشین احمدپور

در حال اجرا

1396-1397

77 بررسی همبستگی وضعیت کلسیفیکاسیون آنولوس دریچه میترال با حجم و عملکرد مکانیکی دهلیز چپ در مراجعین بالای 50 سال به بخش اکوکاردیوگرافی بیمارستان مدرس در سال 1397   دکتر فریبا بیات و دکتر مهدی گلوی

در حال اجرا

1396-1397

78 بررسی اثر بازتوانی قلبی بر ارتوستاتیک هیپوتانسیون در بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان مدرس در سالهای ٩٦-٩٧ دکتر حبیب اله سعادت و دکتر شکوه مطیعیان

در حال اجرا

1396-1397

79 بررسی همبستگی STEMI FRAME COUNT  با تغییرات ضربان قلب (HRV) در افراد تحت آتژیوپلاستی اورژانسی در بیماران بستری شده با STEMIدر بیمارستان مدرس دکتر حسین وکیلی و دکتر آمنه مشتاقی

در حال اجرا

1396-1397

80 بررسی همبستگی عملکرد دیاستولیک و فشار دهلیز چپ با ظرفیت عملکردی در مبتلایان به نارسایی قلبی باEF پایین در بیمارستان مدرس دکتر فریبا بیات و دکتر سمیرا صادق زاده

در حال اجرا

1396-1397

81 بررسی ارتباط بین آلودگی هوا و مراجعات اورژانس به علت سندرم حادکرونری ، مطالعه چند مرکزی مورد متقاطع دکتر محمدعلی اکبرزاده و دکتر محمد حاجی آقاجانی و دکتر مرتضی صافی و دکتر عیسی خواهشی و...

در حال اجرا

1396-1397

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
مرکز تحقیقات قلب و عروق
آدرس : تهران - انتهای سعادت اباد- بیمارستان شهید مدرس- مرکز تحقیقات قلب و عروق

تلفن : 22083106 - 021
پست الکترونیک:         cardiord@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.